Jak wybrać lub zmienić lekarza rodzinnego
Jak przygotować się do wizyty ...
Klauzula informacyjna (RODO)

Kontakt
Rejestracja
Nocna i świąteczna opieka lekarska

Lekarze rodzinni
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny
Poradnie specjalistyczne
( NFZ )
Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )
Medycyna pracy


Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ), potocznie zwana Poradnią Lekarza Rodzinnego to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej.

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni).

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałym czasie opiekę podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia
tzw. Nocna i Świąteczna Opieka
Lekarska i Pielęgniarska przy 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu


Zapewnia Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w naszej palcówce dostęp do: 
- lekarzy rodzinnych,
- pielęgniarki POZ,
- pielęgniarki środowiskowej,
- pełnego panelu badań laboratoryjnych (materiał do badań pobierany na miejscu),
- gabinetu zabiegowego,
- punktu szczepień,
- specjalistycznego USG,
- nowoczesnego RTG i innych.Zakres świadczeń - Lekarz POZ


1. kieruje na badania laboratoryjne i inną diagnostykę
  • wszystkie badania wykonywane są tylko na zlecenie lekarza,
  • zlecone badania powinny być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta i związane z konkretną diagnostyką lub leczeniem,
  • badania nie mogą być zlecone "zaocznie", bez badania lekarskiego i ich medycznego uzasadnienia,
  • jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane,
  • w przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta,
  • zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań,
  • zgodnie z obowiązującym prawem, lekarz POZ NIE MOŻE WYKONYWAĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH DO PLANOWANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH! Takie badania ma obowiązek zlecić i wykonać poradnia lub szpital która zleca zabieg operacyjny,
  • w przypadku leczenia się w prywatnej placówce medycznej wszystkie badania laboratoryjne lub dodatkowe pacjent musi opłacić samodzielnie,
  • zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany,
  • wykaz badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz POZ, jest ściśle określony:

  • Badania hematologiczne np:
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
  • płytki krwi,
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),

  • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi np:
    - sód,
    - potas,
    - mocznik,
    - kreatynina,
    - glukoza,
    - kwas moczowy,
    - cholesterol całkowity,

    Badania moczu np:
    - ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,

    Badania kału np:
    - badanie ogólne,
    - pasożyty,

    Badania układu krzepnięcia np:
    - wskaźnik protrombinowy (INR),
    - czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

    Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
    Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej
    Zdjęcia radiologiczne
    - zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
    - zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
    - zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
    - zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

    2. kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne
    - lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię,
    - skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ,
    - na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.

    3. kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
    - do większości poradni wymagana są skierowania od lekarza POZ,
    - bez skierowania można zgłosić się do do dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry oraz wenerologa.

    4. wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
    - lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację - o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania).

    5. kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
    - w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską,
    - w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

    6. kieruje na rehabilitację
    - lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta,
    - wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady - w takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej,
    - w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz POZ kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów,
    - lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji,
    - skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność.

    7. kieruje na leczenie uzdrowiskowe
    - wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania,
    - skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie mogło być rozpoczęte, NFZ przesyła skierowanie do ponownej weryfikacji.    • Zobacz też: