Jak wybrać lub zmienić lekarza rodzinnego
Jak przygotować się do wizyty ...
Klauzula informacyjna (RODO)

Kontakt
Rejestracja
Nocna i świąteczna opieka lekarska

Lekarze rodzinni
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny
Poradnie specjalistyczne
( NFZ )
Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )
Medycyna pracy

?>

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ), potocznie zwana Poradnią Lekarza Rodzinnego to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej.

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni).

Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W pozostałym czasie opiekę podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia
tzw. Nocna i Świąteczna Opieka
Lekarska i Pielęgniarska przy 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu


Zapewnia Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza w naszej palcówce dostęp do: 
- lekarzy rodzinnych,
- pielęgniarki POZ,
- pielęgniarki środowiskowej,
- pełnego panelu badań laboratoryjnych (materiał do badań pobierany na miejscu),
- gabinetu zabiegowego,
- punktu szczepień,
- specjalistycznego USG,
- nowoczesnego RTG i innych.Zakres świadczeń - Lekarz POZ


1. kieruje na badania laboratoryjne i inną diagnostykę
 • wszystkie badania wykonywane są tylko na zlecenie lekarza,
 • zlecone badania powinny być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta i związane z konkretną diagnostyką lub leczeniem,
 • badania nie mogą być zlecone "zaocznie", bez badania lekarskiego i ich medycznego uzasadnienia,
 • jeżeli w wyniku udzielonej porady zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym zostaną one wykonane,
 • w przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta,
 • zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań,
 • zgodnie z obowiązującym prawem, lekarz POZ NIE MOŻE WYKONYWAĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH DO PLANOWANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH! Takie badania ma obowiązek zlecić i wykonać poradnia lub szpital która zleca zabieg operacyjny,
 • w przypadku leczenia się w prywatnej placówce medycznej wszystkie badania laboratoryjne lub dodatkowe pacjent musi opłacić samodzielnie,
 • zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany,
 • wykaz badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz POZ, jest ściśle określony:

 • Badania hematologiczne np:
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • płytki krwi,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),

 • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi np:
  - sód,
  - potas,
  - mocznik,
  - kreatynina,
  - glukoza,
  - kwas moczowy,
  - cholesterol całkowity,

  Badania moczu np:
  - ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,

  Badania kału np:
  - badanie ogólne,
  - pasożyty,

  Badania układu krzepnięcia np:
  - wskaźnik protrombinowy (INR),
  - czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

  Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
  Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej
  Zdjęcia radiologiczne
  - zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
  - zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
  - zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
  - zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

  2. kieruje na niektóre kosztowne badania diagnostyczne
  - lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię,
  - skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ,
  - na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.

  3. kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
  - do większości poradni wymagana są skierowania od lekarza POZ,
  - bez skierowania można zgłosić się do do dermatologa, ginekologa i położnika, okulisty, onkologa, psychiatry oraz wenerologa.

  4. wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty
  - lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację - o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania i dawkowania).

  5. kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
  - w gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską,
  - w sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

  6. kieruje na rehabilitację
  - lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta,
  - wyjątkiem są skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcją narządu ruchu, których przyczyną są te wady - w takich przypadkach lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej,
  - w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz POZ kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów,
  - lekarz POZ może wystawiać pacjentowi skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w ośrodku/oddziale dziennym rehabilitacji,
  - skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty wystawienia, w innym przypadku starci ono swoją ważność.

  7. kieruje na leczenie uzdrowiskowe
  - wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania,
  - skierowanie przesyłane jest do oddziału NFZ. Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeżeli w tym czasie leczenie nie mogło być rozpoczęte, NFZ przesyła skierowanie do ponownej weryfikacji.  • Zobacz też: