Jak wybrać lub zmienić lekarza rodzinnego
Jak przygotować się do wizyty ...
Klauzula informacyjna (RODO)

Kontakt
Rejestracja
Nocna i świąteczna opieka lekarska

Lekarze rodzinni
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) - Lekarz rodzinny
Poradnie specjalistyczne
( NFZ )
Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )
Medycyna pracy

?>

Jak zmienić lub wybrać lekarza rodzinnego?

Przed podjęciem decyzji o wyborze lub zmianie lekarza rodzinnego należy przeanalizować jego kompetencje zawodowe i doświadczenie oraz dostępność dla pacjentów.
Ważne jest wyposażenie przychodni, system pracy i standardy jakościowe w niej stosowane. Istotne jest, czy na miejscu są wykonywane podstawowe badania i czy są one w miarę potrzeb zlecane przez lekarza.
Warto także zwrócić uwagę na pewne dodatkowe usługi świadczone przez daną przychodnię, takie jak domowe wizyty lekarskie, uczestnictwo w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ, czy zapewnienie świadczeń zdrowotnych po godzinie 18, w nocy, w weekendy czy święta.

CAŁY PROCES WYBORU NOWEGO LEKARZA RODZINNEGO I ZMIANY PRZYCHODNI ZAJMUJE NAJWYŻEJ KILKA MINUT I JEST BEZPŁATNY,

- Po pierwsze należy zgłosić się do wybranej przychodni z dokumentem tożsamości

- Pracownik rejestracji weryfikuje w systemie informatycznym NFZ SZOI uprawnienie do bezpłatnych świadczeń

- następnie wypełnia się prosty dokument wyboru lekarza rodzinnego tzw. DEKLARACJĘ, można odpowiedni druk Deklaracji pobrać w przychodni lub ze strony internetowej NFZ i samodzielnie wypełnić deklarację w domu

- wypełnioną deklarację wystarczy podpisać i od tego momentu Pacjent zostaje objęty opieką przez wybranego lekarza rodzinnego

- deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej,

- pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej, powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru,

- nie ma obowiązku powiadamiania swojego dotychczasowego lekarza rodzinnego o dokonaniu zmiany,

- formalnościami z NFZ zajmują się pracownicy wybranej przychodni,

- NIE MA obowiązku dostarczania posiadanej w innej placówce medycznej dokumentacji medycznej, ale w przypadku osób z przewlekłymi schorzeniami lub długotrwałym leczeniem może to uprościć i przyspieszyć diagnostykę i leczenie u nowego lekarza,

- nie ma obowiązku wybierania lekarza rodzinnego w miejscu zamieszkanie, możesz leczyć się w placówce która Ci odpowiada, wystarczy aby miała podpisany kontrakt z NFZ

- wyboru dokonuje się w imieniu własnym,

- w imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun,

- jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru PESEL, może być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną,

- pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

(opracowano na podstawie materiałów NFZ i MZ)
  • Zobacz też: